kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image

FACULTY

Sl. No

Employee Name

Designation

Qualification

1

Bharathi Prakash Patil

Principal

M Ed P hd

2

Pandurang Tayappa Chavhan

PRT

B A D Ed,B Ed

3

Vijaykimar Dattu Solankar

Librarian

BA B Lib

4

Najma Mirasab Nejkar

PRT

B Sc B Ed

5

Kumar Kalagouda Patil

PRT

B A B Ed

6

Basavaraj Adiveppa Timmapur

Music

Vocal Tabala

7

Ashok Babu Badiger

Comp. Instr.

DCA

8

Vikram Balawant Shinde

PRT

MBA, D Ed

9

Amar Ravasaheb Minache

PRT

M A B Ed

10

Iranna Fakeerappa Jotennavar

PRT

M A B Ed

11

Girish Sattayya Mathapati

Drawing

DMC BVA

12

Kajal Sanjay Satapute

PRT

B Sc

13

Manjunath Maruti Kolakar

PRT

M A B Ed

14

Amol Krishna Kamble

PRT

B A D Ed,B Ed

15

Maruti Nanasaheb Chavan

PRT

B A D Ed,B Ed

16

Minajabi Umar Mulla

PRT

M A B Ed

17

Geeta Rajanikant Patil

PRT

Diploma

18

Shanmukh C Nadagadalli

Comp. Instr.

DCA

19

Mangala Sudhir Salunke

PRT

MBA

20

Ramadas Appasab Bhajantri

PRT

M A B Ed

21

Suraj Ashok Shendage

Physical Instr.

B A B P Ed

22

Vijaylaxmi Bhausab Patil

PRT

B Sc

23

Sanjeevani Shantaram shinde

PRT

B Sc

24

Pratik Sambhaji Akkole

PRT

MA B Ed

25

Pranita Paragouda Patil

PRT

MSW

26

Prakash Chinchali

TGT

M Sc M Ed

27

Sukanya Madannavar

PRT

M Sc

28

Veena Chougale

PRT

M Sc

29

Girish Mathapati

TGT

MCA

30

Chaitana Patil

PRT

M Sc B Ed

31

K B Swati

TGT

M Sc B EdINAUGURATION

PHOTO GALLERY

SPORTS

BUS FACILITY