kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image kle ankali slider image

FACULTY

Sl. No

Employee Name

Designation

Qualification

1

Bharathi Prakash Patil

Principal

M Ed P hd

2

Mrs.Najma Mirasab Nejkar

TGT

B Sc B.Ed

3

Mr. Kumar Kalagouda Patil

TGT

B A B.Ed

4

Mr. Amar Ravasaheb Minache

TGT

M A B.Ed

5

Mr. Iranna Fakeerappa Jotennavar

TGT

M A B.Ed

6

Mr. Manjunath Maruti Kolakar

TGT

M A B.Ed

7

Miss. K B Swati

TGT

M Sc ,B.Ed

8

Mrs.Chaitana Patil

TGT

M Sc, B.Ed

9

Mr. Vaibhav Toro

TGT

B Sc. B.Ed

10

Mr. Sagar Gundu Khot

TGT

M Sc, B.Ed

11

Mr. Guru Kamble

TGT

M A, B.Ed

12

Mr. Nitin Ravsaheb Patil

TGT

M A, B.Ed

13

Mr. Siddappa Maruti Chougala

TGT

B Sc, B.Ed

14

Mr. Uday Mankale

TGT

MA, B.Ed

15

Mrs.Veena Chougale

PRT

M Sc

16

Mr. Maruti Nanasaheb Chavan

PRT

B A ,B.Ed

17

Mr. Amol Krishna Kamble

PRT

B A ,B.Ed

18

Mrs.Mandakini Sudhir Patil

PRT

D.Ed

19

Mr. Praveen Annasaheb Patil

PRT

D.Ed

20

Mrs.Minajabi Umar Mulla

PRT

M A, B.Ed

21

Mr. Ramadas Appasab Bhajantri

PRT

M A, B.Ed

22

Miss.Vijaylaxmi Bhausab Patil

PRT

B Sc

23

Mr. Akhilesh Madiwal

PRT

M A, B.Ed

24

Miss.Sanjeevani Shantaram Shinde

PRT

B Sc

25

Mrs.Sushma Walake

PRT

B.A, NTC

26

Mr. Pratik Sambhaji Akkole

PRT

MA, B.Ed

27

Mrs.Vidhya Dayanand Gundakale

PRT

MA, B.Ed

28

Mr. Manoj Pundalik Rode

PRT

D.Ed, Ba, B.Ed

29

Mr. Vikram Balawant Shinde

PRT

MBA, D.Ed

30

Mrs. Sanmati Harari

PRT

MA

31

Mrs. Sneha Khot

PRT

B Sc, B.Ed

32

Mrs. Rani M Patil

PRT

B.A, NTC, B.Ed

33

Miss. Supriya Alwade

PRT

B.COM

34

Mr.Vinod Patil

Physical Instr.

B A B P Ed

35

Mr.Suraj Ashok Shendage

Physical Instr.

B A B P Ed

36

Mr.Ashok Babu Badiger

Comp. Instr.

DCA

37

Mr.Shanmukh C Nadagadalli

Comp. Instr.

DCA

38

Mr.Girish Chandrayya Mathapati

Comp. Instr

MCA

39

Mr.Girish Sattayya Mathapati

Drawing

DMC BVA

40

Mr.Vijaykimar Dattu Solankar

Librarian

BA B Lib

41

Mr.Basavaraj Adiveppa Timmapur

Music

Vocal TabalaINAUGURATION

PHOTO GALLERY

SPORTS

BUS FACILITY